11/0 Miyuki Seed Beads, Dark Violet Blue AB, Tube, 11RR-0177